Daň z nabytí nemovitých věcí – vše, co potřebujete vědět

30.9. 2019Sarka

Daň z nabytí nemovitých věcí – dříve daň z převodu nemovitostí od roku 2016 platí vždy nabyvatel vlastnického práva (obvykle je to kupující).

Předmět daně

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

  • pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
  • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
  • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v předchozích bodech.

Výše daně

Výše daně  je pro každého stejná a činí 4 % z ceny nemovitosti. Pokud tedy kupujete nemovitost o hodnotě 3 milióny Kč, budete muset odvést ještě 120 tisíc Kč finančnímu úřadu. Od daně jsou osvobozeny osoby, které nemovité věci nabyly prostřednictvím daru nebo dědictví.

Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy vypočte jako 4% ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Základem daně může být kupní cena,  75% ze směrné hodnoty (cena obvyklá, je stanovená finančním úřadem) nebo odhadu – podle toho, která je vyšší.

Daň se platí jako záloha. Finanční úřad daň spočítá a porovná ji s uhrazenou zálohou. Doplatek daně z nabytí nemovitých věcí (daň je vyšší než záloha) je splatný do 30 dnů od doručení platebního výměru. Doplatek daně menší než 200 Kč se nedoplácí. Daň z nabytí nemovitých věcí menší než 200 Kč se neplatí.

Kdy podáváme daňové přiznání

Přiznání je třeba odevzdat do konce 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém došlo k vkladu vlastnického práva na katastru.  Pokud tedy došlo k vkladu práva 17.6., potom je třeba daňové přiznání podat do 30.9.

Přiznání je třeba podat na finanční úřad, který souhlasí s katastrálním územím, do kterého spadá námi zakoupený objekt.

Přílohy a dokumenty k daňovému přiznání

Na finanční úřad je třeba společně s daňovým přiznáním dodat:

  • dokument potvrzující nabytí vlastnického práva (většinou tedy kupní smlouvu)
  • vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí (oznámení z katastrálního úřadu o provedené změně vlastníka)
  • znalecký posudek (není třeba dodat na objekty, které slouží k rekreaci)
  • nebo se můžete spolehnout na stanovení odhadu směrnou hodnotou (doporučuji pouze u bytů, kde se částky příliš neliší, ale u rodinných domů je lépe nechat odhad vyhotovit od odhadce. Fin. úřad má v případě stanovení směrnou hodnotou lhůtu 10 let na doměření daně)
  • doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci (od roku 2017 si lze peníze za znalecký posudek odečíst z daní)

Bude daň z nabytí zrušena?

Poslanecká sněmovna koncem září 2019 přehlasovala Senát a schválila v původním znění návrh novely na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Cílem je rozšířit stávající osvobození od daně v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě rovněž i na jednotky v rodinných domech.

„Poslanci dnes schválili novelu, díky níž budou od takzvané nabývací daně osvobozeni nejenom ti, co si koupí nový byt nejen v bytovém domě, ale také ti, co si koupí nový byt v rodinném domě. Cílem této novely byla již od počátku podpora výstavby nových bytů a rodinných domů,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Novela reaguje na vzrůstající trend vymezování jednotek v rodinných domech. Jedním z důvodů pro nárůst těchto staveb je rozhodnutí o stavební uzávěře nebo skutečnost, že v některých oblastech je povolována výstavba pouze rodinných domů. Záměrem novely je sjednocení osvobození jednotek vymezených dle stavebních předpisů v bytových domech a rodinných domech.

V současné době je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného domu, a k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě. V současné době nejsou jednotky v nově vystavených rodinných domech od této daně osvobozeny.

Celkové zrušení daně se tedy nekoná. Daň z nabytí nemovitosti se tak bude platit i nadále. Pro zrušení daně bylo jen 66 poslanců oproti 82 potřebným hlasům.

 

Potřebujete se na něco zeptat? Neváhejte mě kontaktovat.

 

Zdroj: finance.cz, kurzy.cz