Stavební povolení v roce 2020

30.11. 2019Sarka

Termín „stavební povolení“ nebo „souhlas“ je pro hodně z nás zahalený do určitého tajemna.
Není se čemu divit, stavební úřady nemusí inzerovat ani popisovat své produkty či služby. Mají velkou výhodu – ten kdo je potřebuje musí zajít za nimi a nebo si někoho na získání stavebního povolení zajistit.

Navštivte stavební úřad

Jednou ze základních věcí je dobrá komunikace se stavebním úřadem. Doporučuji vám již před zakoupením pozemku navštívit příslušný stavební úřad.

Potřebný stavební úřad naleznete v obcích s rozšířenou působností. Pokud máte pochyby, o které obce se jedná, pak si je můžete vyhledat na stránkách příslušného Krajského úřadu nebo např. na: http://mesta.obce.cz anebo http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/696.

Ověřte si reálnost Vašeho stavebního záměru

Dotazem u stavebního úřadu si můžete ověřit, zda je vámi zamýšlený pozemek vůbec zastavitelný a jaké regulační podmínky pro jeho zástavbu budou platit.

Může se jednat například o tato omezení:

  • Umístění stavby na pozemku
  • Výšku budovy
  • Počet poschodí
  • Prosklení domu
  • Rozloha domu
  • Sklon a barvu střechy
  • Požadavky na oplocení
  • Umístění obytných místností, pokud je přítomna frekventovaná komunikace nebo další aspekty
  • Další myslitelné i nemyslitelné souvislosti. Příslušný stavební úřad totiž zodpovídá za splnění velkého množství místních regulačních podmínek. Stavební úřad je pouze prostředek k naplnění těchto podmínek. Někdy se můžeme setkat i s případy, že úředník stavebního úřadu se zcela neztotožňuje s danými regulativy a může být vstřícný k vašim citlivým návrhům.

Návštěvou stavebního úřadu si ověříte reálnost vašeho stavebního záměru na zamýšleném pozemku a vyhnete se tak například situaci, že jste již pátý vlastník pozemku, který je ale reálně pro daný účel nezastavitelný.

Vyjednávejte nebo nechte jednat někoho jiného

Požadavky stavebního úřadu následně můžete srovnat se svými očekáváními. Pokud pro účel komunikace se stavebním úřadem zvolíte osobu (klidně i v důchodovém věku), která se značnou část svého života věnovala problematice staveb, pak se může jednat o určitou výhodu. Má velké zkušenosti, zná „obvyklá stanoviska stavebního úřadu“ a může Vám tak ušetřit spoustu času. Přesto ani takto „znalá“ osoba nemusí vždy prorazit se všemi vašimi požadavky, protože se snaží jít nejednodušší formou k cíli a obdobných klientů má hodně.

Obecnou pravdou je, že každý stavíme rodinný dům jednou poprvé. Bohužel na to hřeší hodně dodavatelů a jejich prostředníků. Záleží pouze na našich vyjednávacích schopnostech a umění získat ty správné lidi na svou stranu.
Zkušenosti naše i našich přispěvovatelů však hovoří jednotně: jednat v zájmu věci, ptát se na možná řešení vedoucí k cíli našich představ a hlavně nejednat arogantně či přímo silově.

Z prvních setkání se stavebním úřadem získáte představu, zda je možné na předpokládaném pozemku zrealizovat vaši představu.

Kdo získá stavební povolení v roce 2020?

Stavební povolení dostanete jen tehdy, když novostavba bude mít téměř nulovou spotřebu energie. Začne totiž nová vyhláška, která pochází z Bruselu.

I když nařízení zní na první pohled dost zoufale, a hlavně nejspíš přijde o dost dráž, když se vše propočítá, není to tak hrozné. Zjistíte, že většina nových domů se totiž podle nové vyhlášky již staví.

A a B, C už ne

Jak tedy musí nové domy vypadat, aby vyhověly novým požadavkům Evropské unie? Podle stavebního inženýra Tomáše Hýži se prostě bude stavět dál, jak se staví dnes. „Pokud domy dělíme na kategorii vyhovující a nevyhovující, pak do druhé jmenované patří dnes 15 % postavených domů. Zbytek by požadavkům Evropské unie vyhovuje,“ říká stavař.

Nově stavěné domy jsou již dnes montovány z kvalitních materiálů a konstrukcí, osazeny jsou velmi účinnými stroji a zařízeními, které se starají o malou či žádnou spotřebu domu. Jejich energetická náročnost je A, maximálně B, tedy vyhovují požadavkům. Zmíněných 15 % jsou C, to jsou domy stavěné postaru, z nevhodných materiálů a majitelé do nich například nakupují zařízení, které přísnějším energetickým normám nevyhovují.

„U větších budov to ale není nic nového, ty musely splňovat přísnější normy Evropské unie již od roku 2013,“ doplňuje inženýr Hýža.

Stavební povolení nepotřebujete vždy, někdy stačí stavbu jen ohlásit

Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby jsou obdobné. Z hlediska procesu je však postup ohlášení stavby jednodušší než stavební řízení.

Případy, kdy stačí ohlášení stavby
U stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím do hloubky maximálně tři metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
U terénních úprav.
U přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů.
U reklamních staveb.
U opěrných zdí maximálně do výše jednoho metru, pokud zeď nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství.
U stavebních úprav, které nezasahují do nosných konstrukcí domu.
Další novelou stavebního zákona od 1. ledna 2018 uvedené stavby.

 

Ohlášení podává žadatel stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které se musí k ohlášení přiložit.

Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky § 104 stavebního zákona.

Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů písemný souhlas s provedením ohlášené stavby a doručí jej stavebníkovi. Souhlas doručením nabývá právních účinků a počíná běžet dvouletá lhůta pro započetí stavby.

Může se však stát, že stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení stavby nepostačí. Pak nařídí svým usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Samotné ohlášení stavby není jediným krokem, který musíte učinit. U naprosté většiny v tabulce uvedených bodů budete potřebovat územní souhlas, který je nutné vyřídit společně s nahlášením stavby.

územní řízení, ze kterého má vzejít územní souhlas, se žádá na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na kterém chcete stavět.

Co je potřeba k územnímu řízení
Vyplněná žádost – formulář získáte na stavebním úřadě či na internetu.
Výpis z katastru nemovitostí a kupní smlouva.
Souhlas vlastníka pozemku, pokud nejste jeho majitelem.
Seznam a adresy osob, která mají práva k pozemkům či stavbám, pokud nejsou vaše.
Souhlas osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům.
Technický popis stavby včetně projektové dokumentace.
Situace v měřítku katastrální mapy.
Stanoviska dotčených orgánů (ochrana přírody, vody, ovzduší atd.)
Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury kvůli napojení vody, elektřiny, plynu apod.

Pokud dojde stavební úřad k závěru, že záměr výše uvedené požadavky nesplňuje, žádost stavebníka zamítne v souladu § 92 odst. 2 stavebního zákona.

V případě, že se záměrem souhlasí, vydá stavební úřad územní rozhodnutí o umístnění stavby.

 

Zdroj: euro.cz, budeme-stavet.cz, finance.cz